Svenska på högstadiet, 12-16 år


Utlandssvenska familjer som planerar att flytta till Sverige med tonårsbarn söker ofta en akademisk strategi för svenskan. Godkänt betyg i ämnet från årskurs 9 krävs för behörighet till gymnasiet, och avancerade kunskaper i svenska, tillsammans med fullständig gymnasieutbildning, behövs för grundläggande behörighet till högre studier i Sverige. För att nå dessa nivåer, då skolspråket är ett annat, krävs en långsiktig plan. Därför finns Global Svenska Plus.

Statligt subventionerad undervisning på modersmålsnivå

Från 2023 är flera av våra modersmålskurser statligt subventionerade via Skolverket, då de uppfyller Skolverkets föreskrifter om utbildning i modersmål av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9). Undervisningen på högstadiet bygger därför på Skolverkets fastställda Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet om inte annat anges.

Gruppundervisningen på Global Svenska Plus passar elever från 12 års ålder och de akademiska målen är högt satta. Det är därför ett krav att eleven talar och förstår svenska tämligen obehindrat (CEFR nivå B, se nedan) innan antagning eftersom vi håller ett ganska högt tempo. Alla elevers språknivå testas innan antagning och vi rekommenderar andra lösningar om våra kurser bedöms vara för svåra.

I grupperna är de lärarledda lektionerna vanligen 60 minuter långa. Utöver zoomlektionerna, räknar vi med att eleverna lägger cirka två timmar på läsning och arbetsuppgifter som läraren delar ut varje vecka. På så sätt blir det sammanlagda antalet kurstimmar tillräckligt högt för att elevernas språkutveckling ska ha en chans att hållas åldersadekvat.

De enskilda lektionerna (Skräddarsytt upplägg FAMILJ, nedan) anpassas till elevens språknivå och behov. Målet är dock även här att eleven ska kunna bli behörig i svenska på avancerad nivå. Det betyder att eleven vid 12 års ålder talar en tämligen obehindrad svenska. Språknivån testas innan antagning.

Global Svenska Plus ställer höga krav på både pedagoger och elever. Alla lärare har självklart fullständig lärarutbildning samt egen internationell erfarenhet. Utöver detta är samtliga vana vid att undervisa utlandssvenska tonåringar, även online.

Vi använder kursböcker och skönlitteratur, men mycket undervisningsmaterial skapas av våra professionella lärare, för att bättre passa målgruppen. Gemensamt för alla kurser är dock ett starkt fokus på ordkunskap och skrivande. Därför får eleverna ständig återkoppling. Det kan kännas jobbigt i början, men eftersom vi strävar mot att alla elever ska nå en hög akademisk nivå på svenskan, är det nödvändigt.

Från cirka 15 år kan eleven välja om hen vill studera för ett betyg i årskurs 9 genom vårt samarbete med Sofia Distans eller om hen vill fortsätta att förbereda sig inför IBDP Swedish A (International Baccalaureate) eller TISUS (Behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet). Man behöver sällan byta lärare eller undervisningsgrupp i samband med detta val – innehållet i kurserna går oftast att kombinera, och våra lärare är som sagt proffs.

Språknivåer

Vi använder oss ofta av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta, medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR

OBS! Gör gärna en PRELIMINÄR KURSANMÄLAN så kontaktar vi dig och skickar de(t) diagnostiska test som passar din förfrågan.

Observera att våra kurser även kan bokas av skolföreningar som saknar behöriga lärare.

Priser 2023

Pris anges utan moms eftersom företag, organisationer och privatpersoner bosatta inom EU kan påverkas av lokala momsregler för digital undervisning. För mer information, kontakta oss.

KURSUNDERVISNINGOMFÅNGPRIS ex moms
HÖGSTADIET årskurs 6-9 enl. 8§ SKOLFS 2008:9. GRUPP 3-6 elever.Fullständigt kursupplägg avseende modersmålsundervisning i svenska, inkl. en lärarledd lektion per skolvecka. Start 19 september 2023.Ett läsår1090€
HÖGSTADIET årskurs 9 en-till-en HANDLEDNING
för slutbetyg SOFIA DISTANS*
Anpassas efter behovEn termin eller ett läsårKONTAKTA OSS
Skräddarsytt upplägg för högstadiet FAMILJ Ålder 12-16 år. Max två olika kursupplägg. 20 lärarledda lektioner att fördela enligt schema.En termin eller ett läsår 1750€

* För att läsa svenska med oss och Sofia Distans krävs separata registreringar. Läs mer HÄR