Svenska som modersmål – online och på plats


Utlandssvenska familjer som planerar att flytta till Sverige med tonårsbarn söker ofta en akademisk strategi för svenskan. Godkänt betyg i ämnet från årskurs 9 krävs för behörighet till gymnasiet, och avancerade kunskaper i svenska, tillsammans med fullständig gymnasieutbildning, behövs för grundläggande behörighet till högre studier i Sverige. För att nå dessa nivåer, då skolspråket är ett annat, krävs en långsiktig plan. Därför finns Global Svenska Plus.

Det är många elever som vill läsa Svenska som modersmål med oss och just nu har vi kö i flera tidszoner. Vi ger förtur till syskon och elever på våra partnerskolor, men hoppas kunna möta efterfrågan genom fler lärare. Gör därför gärna en preliminär registrering (ej bindande!), så kontaktar vi dig efter den 15 juni. Du hittar registreringsformuläret HÄR

Statligt subventionerad undervisning på modersmålsnivå

Från 2023 är våra modersmålskurser som bygger på Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet statligt subventionerade enligt Skolverkets föreskrifter om utbildning i modersmål av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9). I de fall som vi har lärare på plats tar vi emot barn från cirka 10 år i klassrummet, medan fjärrundervisningen passar elever från ca 12 års ålder.

Elever som vill läsa svenska som modersmål online måste kunna prata och förstå en hel del svenska, men inom samma åldersgrupp kan språknivån skilja sig mycket. Därför testas alla våra nya elever före antagning. Ibland visar testet att vi inte kan ta emot eleven i våra ordinarie grupper. Då rekommenderar vi andra lösningar.

Svenskundervisning online

I onlinegrupperna är de lärarledda lektionerna vanligen 60 minuter långa. Utöver lektionstiden räknar vi med att eleverna lägger tid på läsning och de arbetsuppgifter som läraren delar ut varje vecka. På så sätt blir det sammanlagda antalet kurstimmar tillräckligt högt för att elevernas språkutveckling ska ha en chans att hållas åldersadekvat.

Våra helt skräddarsydda upplägg anpassas till elevens språknivå och behov. Målet är dock även här att eleven ska kunna bli behörig i svenska på avancerad nivå. Det betyder att eleven även här talar en tämligen obehindrad svenska vid 12 års ålder.

Global Svenska Plus ställer höga krav på både pedagoger och elever. Alla lärare har självklart fullständig utbildning samt egen internationell erfarenhet. Utöver detta är samtliga vana vid att undervisa flerspråkiga barn och ungdomar, även online.

Vi använder kursböcker och skönlitteratur, men mycket undervisningsmaterial skapas av våra professionella lärare, för att bättre passa målgruppen. Gemensamt för alla kurser är dock ett starkt fokus på ordkunskap och skrivande. Därför får eleverna ständig återkoppling. Det kan kännas jobbigt i början, men eftersom vi strävar mot att alla elever ska nå en hög akademisk nivå på svenskan, är det nödvändigt.

De skräddarsydda uppläggen kan även omfatta studier på IB Middle Years Programme, men då alltid i samarbete med någon av våra partnerskolor. Från cirka 15 år kan eleven även välja om hen vill studera för ett betyg i årskurs 9 genom vårt samarbete med Sofia Distans. Vid cirka 15 års ålder är det även dags att bestämma om eleven ska förbereda sig inför IBDP Swedish A (International Baccalaureate) eller TISUS (Behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet) som nästa steg. Man behöver sällan byta lärare eller undervisningsgrupp i samband med detta val – innehållet i kurserna går ofta att kombinera, och våra lärare är som sagt proffs.

Svenskundervisning på plats i Nice och Monaco

Global Svenska Plus grundades i Nice hösten 2014 för att tonåringar i närområdet skulle få tillgång till kvalificerad undervisning i svenska, så att ämnet kunde vara en del av deras franska eller internationella gymnasieexamen. 2018 gjordes det franska utbildningssystemet om, och svenskans plats har sedan dess försvagats. Därför är vi mycket glada över att utbildningsministeriet i Monaco nu valt att utöka stödet till den svenska modersmålsundervisningen lokalt.

Undervisningen i svenska för elever i Monaco med omnejd lokaliserad till Collège Charles III. Det är en ”After school activity”, som är öppen även för elever som inte går på den skolan. I Monaco satsar vi extra mycket på kulturella inslag som en del av språkinlärningen. Lektionerna är 60-80 minuter.

På International School of Nice undervisas enstaka elever både i kompletterande svenska och Swedish A, B och Ab Initio. De senare kurserna läses på gymnasiet, som en del av International Baccalaureate.

Språknivåer

Vi använder oss ofta av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta, medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR

Observera att våra kurser även kan bokas av skolor och skolföreningar som saknar behöriga lärare.

Priser 2024

Priser anges utan moms. Företag, organisationer och privatpersoner bosatta inom EU kan påverkas av lokala momsregler för digital undervisning. För mer information, kontakta oss

KURSOmfattningPris exkl moms
HÖGSTADIET Svenska som modersmål enligt §8 SKOLFS 2008:9. Minimum 3 elever per grupp. Ålder (11)12-15 (16) årStart i September. En lärarledd lektion per skolvecka samt uppgifter och studiematerial att arbeta med på distans.€1090
HÖGSTADIET Svenska som modersmål enligt §8 SKOLFS 2008:9, men genom särskild överenskommelse (ex IB MYP eller internationella skolors modersmålsprogram) Enligt särskilda överenskommelserKontakta oss
SOFIA DISTANS Våra lärare handleder varje år enskilda och grupper av elever som behöver ett grundskolebetyg i svenska åk9 i samarbete med Sofia Distans. Enligt särskilda överenskommelser, ofta 30 minuter per veckaEnligt särskilda överenskommelser